Všeobecne záväzné nariadenia

Typ Všeobecne záväzné nariadenieÚčinnosť odZrušené
    
VZN
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Markušovce č. 1/2017 zo dňa 17.3.2017 o podmienkach chovu a držania psov Dodatok č. 1 01.03.2018
 
VZN
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Markušovce č. 3/2016 zo dňa 19.11.2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska Dodatok č.1
01.03.2018
 
VZN
Všeobecne záväzné nariadeni Obce Markušove č. 1/2017 o podmienkach chovu a držania psov
17.03.2017
 
VZN
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 01.01.2017 
VZN
Všeobecne záväzné nariadeniObce Markušovce č. 4/2016 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu Obce Markušovce  01.01.2017 
VZN
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 3/2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska
 19.11.2016 
VZN
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 2/2016, ktorým sa vymedzuje miesto na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území Obce Markušovce  19.11.2016 
VZN
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 1/2016 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda na území Obce Markušovce
 05.7.2016 
VZN 
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 1/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na území obce Markušovce  10.3.2016 
VZN
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1.1.2015
 31.12.2016
VZN
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 4/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Markušovce
 20.11.2014 
 VZNVšeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 3/2014, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 2/2011 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie
 20.11.2014 
 VZNVšeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 2/2014 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
 1.9.2014
 
VZN
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 1/2014, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Markušovce o kontrolnej činnosti v Obci Markušovce č. 3 zo dňa 1.12.2011
 24.7.2014 
 VZNVšeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 2/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Markušovce
 31.8.2013 
 

             Príloha č. 1 k VZN č. 2/2013 - Textová časť B:
             Záväzná časť

  
              Príloha č. 2 k VZN č. 2/2013 - Grafická časť   
VZN
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 1/2013, ktorým sa ruší Všeobecne záväzne nariadenie obce Markušovce o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území obce Markušoce č. 3. zo dňa 10.12.1996 v znení VZN č. 1/1997
11.6.2013 
VZNVšeoboecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 1.1.2013
 31.12.2014
 
Príloha VZN č. 2/202 - Oznámenie vzniku-zániku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva
 1.1.2013 
VZN
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 1/2012 o verejnom poriadku na území Obce Markušovce  3.8.2012 
VZN
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 4/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 
 1.1.20121.9.2014
VZN
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 3/2011 o kontrolnej činnosti v Obci Markušovce  29.12.201124. 7.2014
VZN
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 2/2011 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie
 29.12.2011 21.10.2014
VZN
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 1/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác 
20.5.2011 
Príloha
Príloha č. 1 VZN č. 1/2011 - Zoznam ulíc  ohrozených povodňami na rieke Hornád a Levočskom potoku
20.5.2011
 
VZNVšeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 2 zo dňa 22. 12. 2009 o úhradách za opatrovateľskú službu 20. 1.2010 
DodatokDodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 1 zo dňa 16.12.2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady12. 5.2009 31.12.2012
VZN

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 1 zo dňa 16. 12. 2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 1. 1.2009 31.12.2012
Príloha

Príloha č. 1 VZN č.1/2008 - Oznámenie o určení spoluvlastníka na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

  
Príloha

Príloha č. 2 VZN č.1/2208 - Oznámenie *vzniku, *zániku daňovej povinnosti k dani za psa

  
Príloha

Príloha č. 3 VZN č.1/2008 - Oznámenie *vzniku, *zániku daňovej povinnosti k dani za osobitné užívanie verejného priestranstva

  
Príloha

Príloha č. 4 VZN č.1/2008 - Oznámenie *vzniku, *zániku daňovej povinnosti k dani za predajné automaty

  
Príloha

Príloha č. 5 VZN č.1/2008 - Oznámenie *vzniku, *zániku daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje

  
VZN

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 6 zo dňa 21. 11. 2006, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 3 zo dňa 11.6.2004 o podmienkach chovu a držania psov - dodatok č. 1

23. 12. 2006  17.3.2017
VZNVšeobecne záväzné nariadenie obce Markušovce č. 5 zo dňa 21. 11. 2006 o odpadoch23. 12. 2006 10.3.2016
VZNVšeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce č. 4 zo dňa 21. 11. 2006, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 4 zo dňa 16.12.2005 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - dodatok č. 11. 1. 2007 1.1.2009
VZNVšeobecne záväzné nariadenie obce Markušovce č. 3 zo dňa 21. 11. 2006 Prevádzkový poriadok pohrebiska23. 12. 2006 19.11.2016
Príloha

Príloha č.1 VZN č.3 zo dňa 21. 11. 2006 - Cenník cintorínskych služieb v obci Markušovce

  
VZNVšeobecne záväzné nariadenie obce Markušovce č. 2 zo dňa 5. 9. 2006 o prideľovaní bytov a podmienkach prenajímania bytov v obytných domoch vo vlastníctve obce Markušovce21. 9. 2006 
Príloha

Príloha č. 1 k VZN č. 2 /06 - DOTAZNÍK k žiadosti o nájom bytu vo vlastníctve Obce Markušovce

  
VZNVšeobecne záväzné nariadenie obce Markušovce č. 1 zo dňa 9. 5. 2006 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom z územia obce Markušovce24. 5. 2006 31.12.2016
VZNVšeobecne záväzné nariadenie obce Markušovce č. 4 zo dňa 16. 12. 2005 miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady1. 1. 2006 31.12.2007
Príloha

Príloha č. 1 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  
Príloha

Príloha č. 2 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  
Príloha

Príloha č. 3 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  
Príloha

Príloha č. 4 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  
Príloha

Príloha č. 5 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  
VZNVšeobecne záväzné nariadenie obce Markušovce č. 3 zo dňa 16. 12. 2005 o odpadoch1. 1. 2006 23.12.2008
VZNVšeobecne záväzné nariadenie obce Markušovce č. 2 zo dňa 16. 12. 2005 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia1. 1. 2006 
Príloha

Príloha č. 1 VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia

  
Príloha

Príloha č. 2 VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia

  
VZNVšeobecne záväzné nariadenie obce Markušovce č. 4 zo dňa 15. 12. 2003 o uplatňovaní dane z nehnuteľnosti na území obce Markušovce1. 1. 200431.12.2004
    
Naposledy zmenené: 2018-04-04 13:34:05
Publikoval: Galková
< Marec 2019 >
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31