Rozpočet obce

Rozpočet obce Markušovce

 

 

 

Rok 2018

Rozpočet s plnením k 31.12.2018
Rozpočet po treťom rozpočtovom opatrení 
Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 
Rozpočet Obce Markušovce po druhej zmene, schválený 26.6.2018 
Rozpočet Obce Markušovce, schválený 20.2.2018 
Rozpočet RO obce: Základna škola s materskou šklou, schválený 20.2.2018 

 

 

Rok 2017  

Rozpočet obce za rok 2017 s plnením k 31.12.2017  
Rozpočet obce po desiatej a jedenástej zmene 
Rozpočet obce po siedmej zmene 
Rozpočet obce po štvrtej a šiestej zmene
Rozpočet obce po tretej zmene 
Rozpočet obce po druhej zmene 
Rozpočet obce po prvej zmene 
Rozpočet obce, schválený 2.2.2017 
Rozpočet RO obce: Základna škola s materskou školou, schválený 2.2.2017 

 

Rok 2016  

Rozpočet obce so zmenami a čerpaním  

Rozpočet obce 
Rozpočet rozpočtovej organizácie obce Základna škola s materskou školou 

◊ ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊

Rok 2015  

 

Záverečný účet za rok 2015

Rozpočet obce 
Rozpočet rozpočtovej organizácie obce Základna škola s materskou školou 

◊ ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊

Rok 2014
Rozpočet obce po zmenách
Rozpočet obce     
Rozpočet rozpočtovej organizácie obce   Základná škola s materskou školou   

◊ ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊

Rok 2013  
Rozpočet obce     
Rozpočet rozpočtovej organizácie obce   Základná škola s materskou školou   

Plnenie rozpočtu

◊ ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊

Rok 2012  
Rozpočet obce   
Časť A - Položkový                        
Časť B - Programový-programy     
Časť B - Programový-komentár     

Rozpočet rozpočtovej organizácie obce   Základná škola s materskou školou   

Plnenie rozpočtu  

◊ ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊

Rok 2011   
Rozpočet obce   Položkový                     
Programový-programy                             
Programový-komentár                             
Rozpočet rozpočtovej organizácie obce   Základná škola s materskou školou    

 Plnenie rozpočtu 


◊ ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊  ◊

Archív

Plnenie rozpočtu:

rok 2007   Obec
rok 2006   Obec    ZŠsMŠ
rok 2004   Obec
rok 2003   Obec


 

 


 

Rozpočet obce

Základom finančného hospodárenia je rozpočet obce zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež zmeny rozpočtu, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.

Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja a finančné vzťahy k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám.

Pred schválením sa rozpočet obce a záverečný účet obce musí zverejniť najmenej 15 dní na úradnej tabuli obce, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť. To isté platí aj o návrhu na zavedenie verejnej dávky, na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky a na prijatie úveru.

Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu obce alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.

Účtovníctvo obce v súlade so zákonom o účtovníctve vedie obecný úrad. Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi rozpočtovými pravidlami SR pre príslušný rok.

Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára do schválenia rozpočtu obce rozpočtovým provizóriom. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení.

Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor, ktorý overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené zákonom o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

Postavenie rozpočtu, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia (vrátane úpravy hospodárenia v období rozpočtového provizória), tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje zákon o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

(Štatút obce, §9)

Naposledy zmenené: 2019-03-14 14:53:41
Publikoval: Galková
< Marec 2019 >
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31