Organizačná štruktúra obecného úradu (referáty)


Obecný úrad MarkušovceObecný úrad


Adresa:

Michalská č. 51
053 21  Markušovce

Tel:
ústredňa: 053 4498108; 0911306990

E-mail: obecmarkusovce@markusovce.sk

 

 

Úradné hodiny:

   Pondelok: 7:30 - 12:00 13:00 - 15:30
   Utorok:     NESTRÁNKOVY DEŇ
   Streda:      7:30 - 12:00 13:00 - 16:30
   Štvrtok:    NESTRÁNKOVY DEŇ
   Piatok:      7:30 - 12:00  13:00 - 14:30

 

   Referát výstavby a stavebného poriadku
  
Pondelok: 7:30 - 12:00 13:00 - 15:30
   Utorok:     7:30 - 12:00 13:00 - 15:30
   Štvrtok:    7:30 - 11:15


   Referát životného prostredia a správy obecného vodovodu, ČOV a kanalizácie
  
Streda:      7:30 - 12:00 12:30 - 16:30
   Štvrdtok:                     11:45 - 15:30
   Piatok:      7:30 - 12:00 12:30 - 14:30 

Úlohy organizačných útvarov OÚ

1. Sekretariát, správa daní a poplatkov
- sekretárske práce
- hotovostný platobný styk, pokladničné operácie
- evidencia všetkých druhov daní a poplatkov a ich výpočet
- vedenie personálnej a mzdovej agendy
- evidencia došlej a odoslanej pošty
- rozhlasové relácie a zabezpečovanie vydávania obecného časopisu

2. Účtovníctvo
- účtovníctvo
- výkazníctvo a štatistika
- fakturácia
- inventarizácia
- zabezpečovanie finančných operácií medzi ZŠ a obcou

3. Sociálne vecí a evidencia obyvateľstva
- evidencia a vybavovanie dávok osobitného príjemcu
- vypracovávanie charakteristík na požiadanie rôznych orgánov a organizácií
- vybavovanie a potvrdzovanie rôznych tlačív pre potreby sociálne, súdne a pod.
- evidencia priestupkov a súdnych rozhodnutí
- zabezpečovanie prenesených kompetencií v opatrovateľskej služby
- evidencia obyvateľstva, stavieb, budov a ulíc
- zabezpečovanie chodu obecnej knižnice, vedenie obecnej kroniky

4. Matrika, správa obecného majetku
- vykonávanie všetkých činností v súvislosti s vedením matrík
- vedenie dokumentácie a evidencie nehnuteľného obecného majetku
- vysporiadavanie majetko-právnych vzťahov s fyzickými a právnickými osobami
- príprava VZN, exekučných príkazov a rôznych obecných rozhodnutí
- evidencia súkromných podnikateľov, SHR, obchodných, výrobných a poľnohospodárskych prevádzok
- spolupráca s katastrom
- vymáhanie pohľadávok a nedoplatkov
- pokladničné operácie a vedenie agendy VHČ

5. Vedľajšia hospodárska činnosť
- zabezpečovanie chodu prevádzky
- kompletné zabezpečovanie klubovej činnosti a inej spoločenskej činnosti podľa dohody s miestnymi organizáciami, firmami a občanmi

6. Stavebný úrad
- výkon pôsobností na úseku územného plánu a stavebného poriadku vrátane drobných stavieb
- projektový manažér pre granty poskytované Európskou úniou
- účtovné vedenie hnuteľného a nehnuteľného majetku obce vrátane odpisov

7. Komunálny servis
- odpadové hospodárstvo ( odvoz TKO, skládky )
- zabezpečovanie kompletnej údržby obce, ako sú komunikácie, vodovod, kanalizácia, osvetlenie verejné priestranstvá, miestny rozhlas, údržba všetkých obecných budov a pod.
- vedenie skladov obecného úradu
- požiarna ochrana
- doprava
- správa cintorína
- evidencia dochádzky a rozdeľovanie prác pre podriadených pracovníkov, pracovníkov na VPP, pracovníkov na dohody a jednodňových pracovníkov

(Organizačný poriadok Obecného úradu v Markušovciach, Čl. VI)

Naposledy zmenené: 2014-09-18 14:34:32
Publikoval: Galková
< Marec 2019 >
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31